דוחות כספיים

קישור הורדה תיאור תאריך
לצפיה >>> להורדה >>> דוח רבעון 1 לשנת 2022 22/05/2022
לצפיה >>> מצבת התחייבות החברה ליום 31/3/22, לפי מועדי פרעון 22/05/2022
לצפיה >>> מצבת התחייבות החברה ליום 31/12/21, לפי מועדי פרעון 27/03/2022
לצפיה >>> להורדה >>> דוח תקופתי ושנתי לשנת 2021 27/03/2022
לצפיה >>> החל מתקופת הדיווח המתחילה ביום 1 בינואר 2022 ידווח התאגיד לפי מתכונת דיווח רבעונית. 27/03/2022
לצפיה >>> להורדה >>> דוח רבעון 2/חצי שנתי - תיקון דוח 29/10/2021
לצפיה >>> מצבת התחייבות החברה ליום 30/6/21, לפי מועדי פרעון 22/08/2021