תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר הבית של סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ וכל תאגיד בשליטתה, כמשמעות שליטה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החברה").

האתר מספק מידע ושירותים הקשורים לפעילותה של החברה. השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים ובשירותים הפועלים בו, מהווה הסכמה לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן, הוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן יחדיו: "תנאי השימוש"). הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש.

 המידע וכל הדפים המצויים באתר הם רכושה הבלעדי של החברה.

תשומת ליבך כי תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת ועל המשתמש מוטלת החובה להתעדכן בהם.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בהם בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. כותרות הסעיפים בתנאים אלה הינן לצורך הנוחות בלבד.

השירותים באתר:

האתר מספק מידע ותכנים הקשורים בפעילות החברה ודוחותיה. יחד עם זאת, יובהר כי המידע הניתן באתר הינו בגדר מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה תחליף לבדיקה ולייעוץ של אנשי מקצוע ואינו מהווה תחליף לעיון מלא בדיווחי החברה. החברה אינה מתחייבת לעדכן את האתר באופן רציף ביחס לדיווחיה. השימוש באתר אינו כרוך בעלות כלשהי.

השימוש באתר:

כל גולש מוזמן להשתמש באתר, בכפוף להסכמה לתנאי השימוש ולקבלתם.

הנך רשאי להשתמש בתכנים המופיעים באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן:

אין להשתמש באתר אלא למטרות שאינן מסחריות. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות סריקה וריגול, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינם של החברה בלבד. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה.

אחריות:

השימוש באתר נעשה באחריותו הבלעדית והמלאה של הגולש.

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות.

שינויים באתר והפסקת השירות:

תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות שהחברה עושה של שביכולתה למנוע זאת, החברה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה

החברה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של הנתונים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

לגולשים לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה, בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו תוך כדי ביצועם או ככלל, כל טענה בקשר עם תכני האתר והתאמתם לדיווחי החברה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש.

קישורים באתר:

באתר עשויים להיות קישורים (לינקים) לאתרים שונים ברשת האינטרנט. מובהר ומודגש, כי העובדה שהאתר מקשר לאתרים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתכנים של אותם אתרים ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנהלי אותם אתרים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מפנים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

החברה אינה מתחייבת כי הקישורים באתר יהיו תקינים בכל עת ויפנו את הגולש לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים על פי שיקול דעתה המוחלט.